Menu

Informace k předčasnému zaškolení

 

Posouzení k předčasnému zaškolení dítěte v KPPP Zlín

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

předčasné zahájení povinné školní docházky je důležitým rozhodnutím, které může významně ovlivnit celou školní dráhu Vašeho dítěte – nejen rozvoj jeho schopností a dovedností, ale také jeho spokojenost ve škole a vztahy s vrstevníky. Pokusili jsme se shrnout informace, které by pro Vás v tomto rozhodování mohly být užitečné.

Právní ukotvení

Předčasné zahájení povinné školní docházky se řídí školským zákonem (č. 561/2004, §36, odst. 3 v platném znění.).  Tento umožňuje dítěti, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

Nutná návštěva PPP

Z legislativního vymezení vyplývá nezbytnost posouzení a doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny pro tzv. předčasné zaškolení.

Nástup do 1. třídy a s ním spojené nároky

Nástup do 1. třídy představuje pro všechny děti obvykle zvýšenou zátěž a klade vysoké nároky zejména na pracovní a sociální vyspělost. Ve školním prostředí musí děti na vyšší úrovni (oproti mateřské škole):

  • zvládat kontrolovat své chování a emoce
  • respektovat autoritu paní učitelky či pana učitele,
  • najít si „své místo“ v kolektivu spolužáků,
  • potřebují již velmi dobře zvládat základní sebeobsluhu (např. převlekání, stravování, příprava pomůcek),
  • musí být zralé na dlouhodobou a pravidelnou zátěž.

Úskalí a rizika předčasného nástupu

 Nedostatečná připravenost se nemusí projevit ihned po nástupu do školy, ale až po několika měsících, když se „nahromadí“ zátěž a zvyšuje se únava. Řada velmi „bystrých“ a „šikovných“ dětí nemusí být na tuto výzvu připravená, přestože rozumově oproti svým vrstevníkům v předškolním věku zvládají mnohem náročnější úkoly.

Při posuzování vhodnosti předčasného zaškolení se také snažíme brát v úvahu dlouhodobé důsledky – tedy nejen, jak dítě zvládne samotný vstup do školy, ale i to, jakým výzvám bude muset čelit v pozdějších ročnících, při přestupu na II. stupeň ZŠ, nebo např. v období dospívání.

Není výjimečné, že děti rozumově velmi vyspělé, předčasně zaškolené, nemusí po sociální a emoční stránce dospívat stejně rychle. V pozdějších ročnících tak pro ně může být náročné zapojit se do vztahů se spolužáky, neboť si mohou více rozumět s mladšími kamarády z nižších ročníků.

Průběh posouzení

Posouzení vhodnosti předčasného zaškolení v PPP obvykle probíhá u speciálního pedagoga a psychologav rámci celého dopoledne. Tedy přibližně stejně dlouho, jako trvá školní den v prvním ročníku.

Zaměřuje se na potenciál dítěte, pokud jde o jeho schopnosti, jeho pracovní, sociální, emoční vyspělost, dále posouzení oblastí grafomotoriky, úrovně rozvoje sluchové i zrakové percepce, laterality, řeči a před-matematických představ. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. „předčasné“ zaškolení, což znamená, že dítě má začít chodit do školy se staršími dětmi, mělo by ve výše uvedených oblastech být oproti vrstevníkům tzv. „napřed“, resp. by předkládané úkoly mělo plnit s jistotou.  Tato skutečnost může být důvodem, proč se některým rodičům zdá vyšetření v poradně pro dítě náročné.

V případě jakýchkoli nejasností je možné kontaktovat kolegy na všech našich pracovištích.

Aktuality

Naše pracoviště