Menu

LITERATURA A ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Literatura

 • Vágnerová, K. a kol.: Minimalizace šikany, Portál, 2009.
 • Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi, Portál, 1995.
 • Kolařík, M.: Interakční psychologický výcvik pro praxi, Grada.
 • Bendl, S.: Prevence a řešení šikany ve škole, ISV.
 • Říčan, P., Janošová, P.: Jak na šikanu, Grada.
 • Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Portál.
 • Mertin, V., Krejčová, L. a kol: Metody a postupy poznávání žáka, Praha: Wolters Kluwer, 2016.
 • Kolář, M.: Bolest šikanování, Portál, 2001.
 • Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany, Portál, 2011.
 • Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách, Portál, 2000.
 • Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds): Primární prevence rizikového chování ve školství, Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2010.
 • Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol. Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování.Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012.
 • Janošková, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M.: Psychologie školní šikany, Grada, 2016.
 • Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2004.
 • Rukověť školního metodika prevence PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019
 • Vzorová dokumentace školního metodika prevence včetně návrhu úprav v preventivním programu školy. PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, 2019.