Menu

pracoviště Kroměříž

Žádosti o vyšetření dítěte – žáka v KPPP:

O vyšetření dítěte-žáka v KPPP si může zažádat:

1/ Zákonný  zástupce– přímo osobně, telefonicky, písemně poštou

2/ Škola se souhlasem  zákonného zástupce – v tomto případě je nutný písemný souhlas   zákonného zástupce dítěte s vyšetřením v KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž, který je  přiložený  k vyplněnému školnímu dotazníku učitelem.

Pokud  nebude zajištěn písemný souhlas, nelze provést   vyšetření v KPPP.

3/ KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž  – jedná se o plánovaná kontrolní vyšetření, která byla domluvená s rodiči  při prvotním vyšetření.

Prosíme o  včasné zasílání kontrolních dotazníků školami na plánované termíny  vyšetření.

Kurz grafomotoriky

pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně ZŠ (2kurzy během školního roku) 

RELAXAČNÍ METODY PRO DĚTI

 

V rámci individuálního vedení nabízí poradna možnost nácviku relaxačních technik  k nimž patří autogenní trénink. 

AUTOGENNÍ TRÉNINK  Mgr. Ilona Jančíková, psycholog PPP

- je široce použitelná autoregulační terapeutická metoda, která umožňuje dosažení záměrné relaxace a účinné snižování úzkosti pomocí postupně nacvičovaných úkolů
- vypracoval ji J. H. Schultz pro dospělou populaci 

Autogenní trénink vychází podobně jako jiné relaxační techniky z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory
- psychickým napětím
- funkčním stavem vegetativní nervové soustavy 
- napětím svalstva

Základem je šest postupně nacvičovaných úkolů, při nichž se dosahuje uvolnění v různých částech těla. Vlastní cvičení postupují v tomto sledu: 
- cvičení tíhy ( pracuje s prohloubeným uvolnění kosterního svalstva )
- cvičení tepla ( uvolnění periferních cév )
- pravidelný a klidný tep ( harmonizace a zklidnění činnosti srdce )
- koncentrace na dech ( uvolnění spontánního průběhu dýchání )
- pocit prohřívání břicha ( uvolnění cév a svaloviny vnitřních orgánů )
- koncentrace na oblast hlavy ( vnímavý pocit příjemného chladu na čele )

Protože tento postup klade značné nároky na sebeřízení, je klasický autogenní trénink v podobě pro dospělé vhodný pro děti zhruba od 12 -ti let. 

Pro lepší využití a účinnost přizpůsobujeme postupy dětskému světu a fantazii, upravujeme je podle věku a povahy dítěte. 
Děti se v nich setkávají se zvířátky , pohádkovými postavičkami a příběhy, navozováním klidných a milých představ. 
Takto upravené postupy jsou u dětí uplatnitelné již od 4 - 5 let.( Jencksové postup - " autogenní hračka " )

 

Autogenní trénink může sloužit při nápravě
- strachu, úzkosti, trémy
- nespavosti
- chronické bolesti hlavy
- některých poruch pozornosti, syndromu hyperaktivity
- zmírnění problémového chování
- posilování sebejistoty a sebedůvěry
- některých obtíží s příjmem potravy
- kondičně při únavě, pro lepší výkonnost
- vyladění duševního stavu a duševní pohody 

Nácvik se provádí sugestivním vedením terapeutem 1x týdně s využitím optimálního obsahu instrukcí, nabízených přirovnání a příběhů, které pomáhají dětem uskutečnit žádoucí prožitek, vlastní cvičení potom provádí klient ( u dětí zpravidla zadávají instrukce rodiče ) 3x denně. Cvičení se mohou postupně prodloužit od 1 - 5 minut k 15 - 20 minutám

 

 

 

Metoda dobrého startu

(náprava SVPU a grafomotorických obtíží) pro děti s odloženou školní docházkou a žáky 1. stupně ZŠ (půl roku)

Jak se učit

Co se o učení můžeme dočíst v Hartlově Psychologickém slovníku:

- učení není totéž co memorování a biflování

- učení znamená zvídaví životní styl

- učení je schopnost a jako takovou ji lze přiměřenou zátěží rozvíjet

- učení je schopnost, kterou lze rozvíjet až do nejvyššího stáří

 

 

Hlavní náplní činnosti dětí a mládeže školního věku je učení . Učení předchází hra a následuje práce, jako uplatnění onoho školního i obecně životně-zkušenostního učení. Učení v pravém slova smyslu nás provází celý, stále se setkáváme s něčím novým, čemu se musíme nebo nejlépe chceme naučit.

Ve školním věku jsme někteří často slýchali: "Uč se, aby z tebe něco bylo!". Jenomže ono "Uč se!" zpravidla nebývá doplněno návodem "Jak se učit", takže dětem už v počátku chybí jakési vodítko, metodika práce. Naučit se "jak se učit" je ve školách zatím spíše vedlejším produktem práce.

I když se v poslední době objevily na trhu příručky dávající rady, jak se učit, předpokládáme, že málokteré dítě si je opatří a bude podle nich samostatně postupovat. Proto se pokoušíme, na základě shrnutých informací z těchto příruček a jiné odborné literatury, pomoci dětem hledat cestu k úspěšnému učení.

Kurz, který bychom mohli nazvat nejlépe "Jak se učit" bude probíhat v 10-ti skupinových sezeních 1krát týdně, v odpoledních hodinách, v časovém rozmezí přibližně 90 minut. Skupina by měla být složena z 6 až 8 dětí přibližně stejného věku (11-12). Jednotlivá setkání se budou skládat vždy z úvodních uvolňovacích cvičení, pohybových her a specificky pak budou zaměřena na rozvoj sebepoznání, kladného sebepojetí, sebedůvěry a koncentrace pozornosti. Sezení budou také doplněna o teoretické informace, rady a "návody", které mohou dětem napomoci k úspěšnému učení.

V žádném případě však nelze očekávat od tohoto kurzu závratné změny ve studijních výsledcích dětí, neboť to, do jaké hloubky budou schopni a ochotni využívat nabídnutých informací, rad a především sebezkušenostních zážitků, záleží především na jejich osobnosti (schopnosti sebemotivace, cílevědomosti, vůle apod.). Základním předpokladem úspěšného učení je jeho dobrovolnost- tzn. dobrovolná motivace, dobrovolné opakování a dobrovolné udržení pozornosti. Nemalou roli v učení sehrávají také vnější podmínky prostředí, tj. především učební prostředí a osobnost učitele.

 

Náplň jednotlivých sezení:

Seznámení se skupinou. Význam motivace -proč jsem tady?, vnější a vnitřní motivace - od musím ke chci

Jaký jsem - hledání pozitivního postoje k sobě samému (výčet mých kladných vlastností). Jaký bych chtěl být - vzdálenost od "já" k "ideálnímu já".

Sebedůvěra- jsem takový , jaký chci být. Proč se mi vyplatí se učit? Pozitivní očekávání- zvládnu to!

Vzít za sebe yodpovědnost -proč děláme chyby_ Okolnosti úspěšného učení- péče o mozek (strava, kyslík, spánek), jak dlouho se učím, kde se učím.

Paměť - neexistuje špatná paměť. Odhalit své nejlepší "kanály" učení - tzv. zraková, sluchová, pojmová nebo hmatová pamě't. Pravidla zapamatování.

Pozornost - co ovlivňuje schopnost koncentrace- prostředí, doba učení a přiroz. biorytmy, přestávky mezi učením. Cvičení pozornosti.

Imaginace - vytváření kognitivních map. Pomocníci při učení - vymyšlení a využívání mnemotechnických pomůcek.

Jak číst- jak nejlépe porozumět textu. Metoda S Q 3 R.

Jak si dělat poznámky? - ve škole a doma. Zůčastněné naslouchání výkladu učitele. Vytváření pojmových map.

Pozitivní motivace -můžu to dokázat. Opakování na závěr - proč se učím.

Závěr - co se mi líbilo nejvíce, co jsem si "odnesl!, v čem jsem lepší. 

Metodické vedení učitelů a rodičů

metodické konzultace učitelům ve škole nebo PPP (individuální formy práce u dětí s SVPU, individuálně vzdělávací plány, reedukace SVPU apod.)

 

pedagogické návštěvy v dyslektických třídách a ve speciální výuce jazyka českého, dle potřeby i v klasických třídách 1. a 2.  stupně ZŠ

odborné konzultace rodičům v oblasti SVPU a grafomotoriky (reedukace v domácím prostředí, příprava na výuku, spolupráce rodiny se školou)

odborné konzultace k nápravě s využitím počítačových programů u dětí s SVPU

zpracování metodických listů a materiálů k SVPU, grafomotorice pro rodiče a učitele

přednášky a besedy ke školní zralosti pro rodiče předškolních dětí

zpracování odborných posudků z diagnostiky SVPU, grafomotoriky, laterality a za školní zralosti pro PPP, školy, rodiče, pediatry a jiná odborná zařízení (ACRD, Středisko výchovné péče apod.) 

KUPOZ

Program zaměřený na práci s dětmi s diagnózou LMD, SVPU a dalšími specifickými obtížemi různé etiologie. je vhodný i pro děti s hraničním intelektem.

Do programu jsou zařazovány děti mladšího školního věku od 8 - 12 let.

S tímto programem pracují především psychologové a speciální pedagogové v poradenských zařízeních.

Těžiště programu je v domácí práci, kde pracuje rodič s dítětem. celý program trvá 5 týdnů. 

Podkategorie